Littérature scientifique

Efficacy of a single low dose of esketamine after childbirth for mothers with symptoms of prenatal depression: randomised clinical trial

Revue : BMJ 2024;385:e078218

Auteurs : Shuo Wang, Chun-Mei Deng, Yuan Zeng, Xin-Zhong Chen, Ai-Yuan Li, Shan-Wu Feng, Li-Li Xu, Liang Chen, Hong-Mei Yuan, Han Hu, Tian Yang, Tao Han, Hui-Ying Zhang, Ming Jiang, Xin-Yu Sun, Hui-Ning Guo, Daniel I Sessler, Dong-Xin Wang

DOI : 10.1136/bmj-2023-078218