Littérature scientifique

Association Between Organophosphate Pesticide Exposure and Thyroid Hormones in Pregnant Women

Revue : Epidemiology: October 2017 – Volume 28 – Issue – p S35–S40

Auteurs : Wang, Yiwen, Chen, Limei, Wang, Caifeng, Hum, Yi, Gao, Yu, Zhou, Yijun, Shi, Rong, Zhang, Yan, Kamijima, Michihiro, Ueyama, Jun, Tian, Yinga

DOI : 10.1097/EDE.0000000000000721